เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

วิสัยทัศน์

รักษาวัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมดี สถานที่ท่องเที่ยวพัฒนา

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร

โครงสร้างพื้นฐานดี มีอาชีพรายได้ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนความมั่นคงปลอดภัย

เอกสารดาวน์โหลด

คำสั่งเทศบาล

- คำสั่งการแบ่งงาน การบริหารหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองคลังเทศบาลตำบลโยนก

- คำสั่งการแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาล

- คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาเทศบาลตำบลโยนก

- คำสั่งการมอบอำนาจบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรับผิดชอบ

- คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกองช่างเทศบาลตำบลโยนก

- คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

- คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

การเงิน-การคลัง

- ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำไตรมาสที่1ปีงบประมาณ 2565

- ประกาศรายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564)

- ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

- ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

- ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำ ไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2565

- ประกาศเทศบาลตำบลโยนกเรื่องรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2565

- ประกาศรายงานการเงินประจำปี และผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563

- รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

- ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

- ประกาศรายงานผลการดำเนินงานปรจำไตรมาสที่ 1 ปรจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563

- งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563

- รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

- งบรับจ่ายประจำเดือนกันยายน 2563

- รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

- งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

- งบรับจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2563

- ประกาศรายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบ2565

- ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำไตรมาสที่2ปีงบประมาณ2566

- ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบ 2566

- ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ2566

- ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำไตรมาสที่4ปีงบ2566

- ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ2566

- ประกาศรายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ2566

- ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- รายงานผลการดำเนินงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)

- ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 )

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 )

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564

+ ตารางแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

+ ตารางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

- มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ

- มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์เงื่อนไขการสอบแข่งขัน

- มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3)

- กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน

- มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน

- มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

- มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

งานการเจ้าหน้าที่

- ประกาศเทศบาลตำบลโยนก ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง

- การสร้างวัฒนธรรม No gIft Policy

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567 - 2569 (ตอนที่ 2)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567 - 2569 (ตอนที่ 1)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - 2566 (ตอนที่ 1)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - 2566 (ตอนที่ 2)

- การสร้างวัฒนธรรภายในมองค์กร

- ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลโยนก ประจำปี 2564

- โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบพนักงานเทศบาล ปี 2563

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี

- ประกาศรับโอน

- เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมของผู้บริหาร

- เจตนารมณ์การป้องกันและต่าต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2563

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

- แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - 2566

- แบบสำรวจเพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

- รายงานผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคลของหน่วยงานประจำปี 2562

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564

- โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโยนก และบุคคลภายนอกองค์กร ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

- วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบลโยนก

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (1)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (2)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 - 2566

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- คณะกรรมการการประมวลจริยธรรม

- การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566

- การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานการอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รายงานการอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

+ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

+ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานนโยบายและแผนงบประมาณรายจ่าย

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตอนที่ 1)

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตอนที่ 2)

- ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

- ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

- ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตอนที่ 1)

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตอนที่ 2)

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตอนที่ 1)

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตอนที่ 2)

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตอนที่ 1)

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตอนที่ 2)

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตอนที่ 3)

- ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโยนกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ระเบียบ/กฎหมาย

- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโยนก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)

- นโยบายไม่รับของขวัญ ปี พ.ศ. 2566

- ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

- ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลโยนก ประจำปี 2566

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 พ.ศ.2547

- พระราชบัญญัติ การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)

- การกระจายอำนาจขององค์กร

- พ.ร.บ.เทศบาลตำบลโยนก

- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

- นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

- ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ

- พระราชบัญณัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๖๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือ/แนวทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตฯ

- รายงานการวิเคราะห์ประเมิน ITA มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินพิธีลงนาม MOU ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

- คู่มือ ITA ประจำปี พ.ศ.2566

- มาตราการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

- มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก พ.ศ.2563 - 2564

- รายงานการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ.2564

- รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค5)

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

- รายงานผลมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2563

- มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2563

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโยนก พ.ศ.2565

- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2565

- การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยแลนด์ 4.0

- มาตรการการใช้ดุจพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

- มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

+ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลโยนก

+ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลโยนก

+ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

+ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโยนก

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การรณรงค์นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

+ รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโยนก

- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลโยนก

- แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2564

- แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563

+ การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

+ การรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

+ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระบบ e-PlanNACC

- คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

+ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น