เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

สำนักปลัด

(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลโยนก
นางนภา บุญน้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวโสพิศ จอมป้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวธนธรณ์ โปราหา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พ.จ.อ.สราวุธ ยุวงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวอรณิชา คลืนสันเทียะ
นิติกรปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวพัชรินทร์ เชื้อเมืองพาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวสันต์ หมื่นเร็ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอรุณี ชมชื่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางวิมลศิริ ไขศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอรพิน ขันด้วง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกฤษดา รากะรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเกศญาภรณ์ ชุมทองสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสิทธิศักดิ์ เท่าขัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น