เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

โครงสร้างขั้นพื้นฐาน



ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

    ติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมในหมู่บ้านมีรายละเอียด ดังนี้

ถนน

-   ถนนพหลโยธิน                    1        สาย     (เชียงราย-เชียงแสน)     

-   ถนนกรมทางหลวงชนบท        1        สาย     (ดอยจัน-ท่าข้าวเปลือก)  

-   ถนนเทศบาลรับโอน              1        สาย     (กู่เต้า-โค้งงาม)            

-   ถนนเทศบาลรับโอน              1        สาย     (ร่องบง-สันธาตุ) 

-   ถนนเทศบาลรับโอน              1        สาย     (ร่องบง-ดอยงาม)

-   ถนนอบจ                           1        สาย     (สันธาตุ-สบคำ) 

การระบายน้ำ   

    ถนนที่มีรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำด้านเดียว  จำนวน  50  สาย  ระยะทาง  27.904  กิโลเมตร

-   ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้ำ  จำนวน  12  สาย

การไฟฟ้า 

หมู่ที่ 1

ชื่อบ้าน

จำนวน (ราย)

1

ดอยจัน

367

2

ร่องบง

213

3

กู่เต้า

235

4

สันธาตุ

293

5

ทุ่งฟ้าฮ่าม

165

6

สันต้นเปา

164

7

โค้งงาม

100

8

ดอยงาม

45

รวม

1,582

ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงแสน        

การประปา

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1

ชื่อบ้าน

จำนวน (ครัวเรือน)

1

ดอยจัน

450

2

ร่องบง

180

3

กู่เต้า

190

4

สันธาตุ

149

5

ทุ่งฟ้าฮ่าม

150

6

สันต้นเปา

106

7

โค้งงาม

85

8

ดอยงาม

41

9

สันธาตุใหม่พัฒนา

92

รวม

 1,443

โทรศัพท์

    1. โทรศัพท์บ้าน

    2. โทรศัพท์เคลื่อนที่

    3. ระบบ Internet

ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง

    1. ชนส่งเอกชน

    2. ขนส่งสาธารณะ


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น