เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

กองการศึกษา

นางประคอง เก็บนาค
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางภัทรา ท่าดีสม
ครู คศ.2
นางอนงค์ ยาสมุทร์
ครู คศ.2
นางสาวจิราณี ยอดผ่านเมือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.หน.ดอยจัน)
นางทิพพาภรณ์ ลาพิงค์
พนักงานจ้างทั่วไป(ผช.ผดด.สันธาตุ)
นางนาที วงค์เมืองมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ศพด.ดอยจัน)
นางสาวพัชรีย์ ทาทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานธุรการ)
นางสาวราตรี ศรีคำลือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเสาวลีย์ มะโนปิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานธุรการ)
นางสุพรรณ เท่าขัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ศพด.สันธาตุ)
นางสาวบุษยา แสนรัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ศพด.สันธาตุ)
นางสุรัชดา รากะรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ศพด.ดอยจัน)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น