เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

กองคลัง

นางภรภัทร เครือวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
จ.อ.พิรุณ ตุทาโน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวกานต์พิชชา ฟุ้งสิริสัมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกรองกาญจน์ ทองเสรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางกาญจนา วงค์เมืองมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวณัชวดี ปัตโต
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานธุรการ)
นางสาวสุชาดา หนสมสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานการเงิน)
นางสาวเบญจมาศ วันดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานบัญชี)
นางสาวกัลยา สุวรรณรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานพัสดุ)
นายวัชรพล โกลาเพ็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานทะเบียนทรัพย์สิน)
นางสาวชลธิชา ชุ่มมงคล
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานจัดเก็บรายได้)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น