เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

ด้านสังคมสภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่

    1. โรงเรียนบ้านดอยจัน จำนวนนักเรียน           187   คน

    2. โรงเรียนบ้านสันธาตุ จำนวนนักเรียน            125   คน

    3. โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม จำนวนนักเรียน         18    คน

    4. โรงเรียนโยนกวิทยา จำนวนนักเรียน             57    คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่

    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยจัน จำนวนนักเรียน             48   คน

    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันธาตุ จำนวนนักเรียน             26   คน

ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ  1  แห่ง

สาธารณสุข

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               1       แห่ง

    จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข                    7        คน

    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)        8        แห่ง

    จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน          109    คน

    สถานพยาบาล                                     2        แห่ง

    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ              ร้อยละ   100

    อัตราการมีและใช้น้ำสะอาดดื่ม            ร้อยละ   100

ที่มา:  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยนก

อาชญากรรม

    -

ยาเสพติด

    -

การสังคมสงเคราะห์

          เทศบาลตำบลโยนก ได้ผ่านการดำเนินงานมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและได้ดำเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์และการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง  และได้จัดตั้งศูนย์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้

    1. ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลโยนก

    2. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลโยนก

 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนสถาบัน/องค์กรทำงศาสนา ดังต่อไปนี้

    วัด                                           10      แห่ง

    สำนักสงฆ์                                    2      แห่ง

    โบสถ์                                         1      แห่ง

ประเพณีและงานประจำปี

    ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของตำบลโยนก ได้แก่ สืบชะตาทะเลสาบ     เชียงแสน, ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีลอยกระทง,ประเพณีบุญบั้งไฟ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ

    กลุ่มจักสานบ้านดอยจัน

    กลุ่มธูปหอมบ้านร่องบง

    กลุ่มข้าวกล้อง

    กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรบ้านสันธาตุ

    กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

    กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านสันต้นเปา

    กลุ่มโคมลอยบ้านดอยงาม

ภาษาถิ่น

    ภาษาเมืองล้านนา

    ภาษาอีสาน

OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ

    เครื่องจักสานบ้านดอยจัน

    ธูปหอมบ้านร่องบง

    ข้าวกล้องบ้านกู่เต้า

    ผ้าไหมบ้านสันธาตุ

    ผ้าทอบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

    โคมลอยบ้านดอยงาม


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น