เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

ข้อมูลทั่วไปสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

    ตำบลโยนกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย ช่วงเส้นละติจูด ที่ 202825 – 204050 เหนือ และเส้นลองติจูดที่ 100738 ตะวันออก พิกัด 47Q E0611694 N2239732 ห่างจากอำเภอเชียงแสน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ 842 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ   ตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้                  ติดต่อกับ  ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จันและตำบลหนองป่าก่อ  อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ  ตำบลเวียง  ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ ตำบลป่าสัก  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ

    สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา โดยที่ 70 % เป็นที่ราบทั่วไป 12 % เป็นที่ดอนและ    เนินเขา 5 % เป็นภูเขา และ 13 % เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู   คือ

- ฤดูร้อน         เริ่มตั้งแต่         เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม

- ฤดูฝน           เริ่มตั้งแต่         เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

- ฤดูหนาว        เริ่มตั้งแต่         เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม

ลักษณะของดิน

    ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

 
ด้านการเมืองการปกครอง

    ตำบลโยนก มีจำนวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ บ้าน ผู้นำ
1 บ้านดอยจัน นายสุพัฒน์ ธิวงค์เวียง
2 บ้านร่องบง นายสุทวน ปัญญา
3 บ้านกู่เต้า นางแสงวรณ ถุงคำ
4 บ้านสันธาตุ นายนิกร ผาริโน
5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม นายเจริญ จี้ติ๊บ
6 บ้านสันต้นเปา นายพัสดี ยาสมุทร
7 บ้านโค้งงาม นายเทียนชัย ท่าดีสม
8 บ้านดอยงาม นายบุญเป็ง  มูลงาม
9 บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา นายอดุลย์ ยางยุทธ์

การเลือกตั้ง

ตำบลโยนก ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต

    เขตที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7

    เขตที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9

ด้านประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

    จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,047 คน แยกเป็นชาย 2,467 คน หญิง 2,580 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,188 หลังคาเรือน

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวมประชากร

1

บ้านดอยจัน

535

514

562

1,076

2

บ้านร่องบง

269

341

354

695

3

บ้านกู่เต้า

314

278

314

592

4

บ้านสันธาตุ

243

328

325

653

5

บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

247

302

290

592

6

บ้านสันต้นเปา

228

202

229

431

7

บ้านโค้งงาม

119

116

112

228

8

บ้านดอยงาม

58

64

70

134

9

บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา

175

322

324

646

ที่มา:  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเชียงแสน ข้อมูล ณ 20 พฤษภาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น