เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

ด้านเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

    ประเภทพื้นที่การเกษตร

ประเภทพื้นที่

พื้นที่ปลูก

( ไร่)

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

ผลผลิตเฉี่ย/ไร่

(กิโลกรัม)

พื้นที่ทำนา

     ข้าวนาปี

8,971

721

560

     ข้าวนาปรัง

3,416

259

540

    พืชไร่ที่สำคัญ

ประเภท

พื้นที่ปลูก

( ไร่)

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

ผลผลิตเฉี่ย/ไร่

(กิโลกรัม)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1,751

117

637

มันสำปะหลัง

847

107

2,200

    ไม้ผล

ประเภท

พื้นที่ปลูก

( ไร่)

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

ผลผลิตเฉี่ย/ไร่

(กิโลกรัม)

ลำไย

47

22

350

    ไม้ยืนต้น

ประเภท

พื้นที่ปลูก

( ไร่)

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

ผลผลิตเฉี่ย/ไร่

(กิโลกรัม)

ยางพารา

204

10

218

ปาล์มน้ำมัน

75

15

950

ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน

การประมง

    ตำบลโยนกมีพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 251 ราย พื้นที่ 491 ไร่ ได้แก่ปลานิล ปลาไน ปลา ตะเพียน ปลาดุก และอื่น ๆ

การปศุสัตว์

หมู่ที่

เกษตรกร (ราย)

ประเภทการเลี้ยงสัตว์ (จำนวนตัว)

โคเนื้อ

กระบือ

สุกร

ไก่พื้นเมือง

ไก่เนื้อ

ไก่ไข่

เป็ด

อื่น ๆ

1

82

69

108

40

5,337

60

0

389

0

2

81

0

78

9

5,576

0

24

40

0

3

68

19

282

1

5,019

0

0

165

0

4

60

144

34

0

4,145

0

0

106

50

5

70

148

65

0

4,081

0

0

119

80

6

44

0

37

20

3,228

0

21

193

5

7

59

2

0

1,215

4,465

0

0

323

0

8

22

55

2

0

1,431

0

0

120

4

9

18

79

16

7

1,425

0

0

5

0

ไม่มีชื่อในหมู่บ้าน

63

134

33

181

3,980

0

0

164

0

รวม

567

650

655

1,473

38,687

60

45

1,624

139

การบริการ

    1. สถานีบริการน้ำมันหยอดเหรียญ        จำนวน  4   แห่ง

    2. สถานีบริการน้ำมัน                        จำนวน  1   แห่ง

    3. ร้านอาหาร                                 จำนวน  12  แห่ง

    4. ร้านเสริมสวย                              จำนวน  2    แห่ง

    5. สถานพยาบาล                             จำนวน  3   แห่ง

    6. รีสอร์ท                                      จำนวน  1   แห่ง

การท่องเที่ยว

มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่   

    1. ทะเลสาบเชียงแสน

    2. จุดชมนก

    3. หนองแกลบ

    4. สวนสัตว์จำลอง

    5. หนองหล่ม

    6. หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อุตสาหกรรม

    โรงสีข้าว          จำนวน  8  แห่ง

    โรงน้ำดื่ม          จำนวน  1  แห่ง

โรงกลั่นสุราชุมชน จำนวน 2 แห่ง    

      1. หมู่ที่ 1        จำนวน   1  แห่ง

      2. หมู่ที่ 2        จำนวน   1  แห่ง

โรงงานแปรรูปวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง

    โรงงานทำไม้        จำนวน    1  แห่ง

    โรงงานผลิตปูน     จำนวน    1  แห่ง

    โรงงานผลิตไฟฟ้า   จำนวน   1  แห่ง

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

    โรงเลี้ยงไก่พันธ์ไข่                                  จำนวน    2    แห่ง

    จำหน่ายปุ๋ยเคมี                                    จำนวน    4    แห่ง

    ร้านค้า                                               จำนวน   22   แห่ง

    โกดังให้เช่า                                          จำนวน    1    แห่ง

    ลานตากข้าว/พืชผลทางการเกษตร              จำนวน    2    แห่ง

    ตลาดสด                                             จำนวน    2    แห่ง

    ร้านค้ารับซื้อของเก่า                               จำนวน    2    แห่ง

    บ้านเช่า                                              จำนวน   12   แห่ง

    โรงกลั่นสุรา                                          จำนวน    2    แห่ง

    ร้านปะยางรถยนต์                                  จำนวน    1    แห่ง

    ร้านขายยางรถยนต์                                จำนวน    1    แห่ง

    โรงเลี้ยงสุกร                                         จำนวน    4    แห่ง

    ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า                                 จำนวน    2    แห่ง

    อู่ซ่อมรถยนต์                                        จำนวน    5    แห่ง

    ร้านซัก อบ รีด                                      จำนวน    1    แห่ง

    ร้านจำหน่ายวัสดุการเกษตร                      จำนวน    1    แห่ง

    ร้านรับซ่อมแอร์                                     จำนวน   1    แห่ง

    ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง                                 จำนวน   2    แห่ง

    ร้านเย็บผ้า                                           จำนวน   3    แห่ง

    จำหน่ายอาหารปลา                                จำนวน   2    แห่ง

    กลุ่มจักสานบ้านดอยจัน

    กลุ่มธูปหอมบ้านร่องบง

    กลุ่มข้าวกล้อง

    กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรบ้านสันธาตุ

    กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

    กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านสันต้นเปา

    กลุ่มโคมลอยบ้านดอยงาม


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น