เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ

ที่

ชื่อแหล่งน้ำ

อยู่ในพื้นที่

 

ขนาดของแหล่งน้ำ

ปริมาตรของแหล่งน้ำ

ปริมาตรที่เหลือของขนาดบรรจุ

(%)

กว้าง (ม.)

ยาว (ม.)

ลึก (ม.)

1

หนองแกลบ

หมุ่ที่ 1

300

 1,267

2

 760,200

80

2

จอป่าลัน

หมุ่ที่ 1

152

 342

1.5

 77,976

90

3

ห้วยต้นตุ้ม

หมุ่ที่ 1

135

 190

1.5

 38,475

60

4

ห้วยเลาหลวง

หมุ่ที่ 1

70

 100

1.5

 10,500

50

5

ห้วยถนน

หมุ่ที่ 1

70

 1,028

1.5

 107,940

50

6

ร่องห้าบน

หมุ่ที่ 2

60

 4,282

1.5

 385,380

70

7

ร่องห้าล่าง

หมุ่ที่ 2

50

 1,460

1.5

 109,500

40

8

น้ำบง

หมุ่ที่ 2

150

 1,424

1.5

 320,400

30

9

ร่องโจ๊ก

หมุ่ที่ 2 หมู่ที่ 4

80

 836

1.5

 100,320

30

10

ทะเลสาบเชียงแสน

 หมู่ที่ 3

1500

 2,453

1.2

 4,415,400

40

11

หนองอึ่ง

 หมู่ที่ 3

70

 190

1.5

 19,950

50

12

หนองปลาซิว

 หมู่ที่ 3

40

 202

1.5

 12,120

40

13

หนองยาว

 หมู่ที่ 3

40

 104

1.5

 6,240

30

14

ร่องโจ๊ก

 หมู่ที่ 4

80

 1,447

1.5

 173,640

30

15

ร่องแหย่ง

 หมู่ที่ 4

20

 1,500

1.5

 45,000

20

16

หนอง กนช.

 หมู่ที่ 4

60

 260

1.5

 23,400

40

17

หนองช้าง

 หมู่ที่ 4

120

 2,277

1.5

 409,860

40

18

หนองตีนผา

 หมู่ที่ 4

40

 200

1.5

 12,000

30

19

หนองคัน

 หมู่ที่ 4

40

 154

1.5

 9,240

20

20

หนองหว้า

 หมู่ที่ 5

90

 452

1.5

 61,020

40

21

ร่องเชียงราย

 หมู่ที่ 5

50

 800

1.5

 60,000

20

22

หนองหล่ม

 หมู่ที่ 5

180

 1,553

1.5

 419,310

40

23

หนองบัวหลวง

 หมู่ที่ 5

300

 2,032

1.5

 914,400

10

24

หนองวังมน

 หมู่ที่ 6

40

 143

1.5

 8,580

10

25

หนองป่าสัก

 หมู่ที่ 6

50

 124

1.5

 9,300

20

26

หนองน้ำพุ

 หมู่ที่ 8

125

 400

1.5

 75,000

90

ป่าไม้

    ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน

ภูเขา

    สถาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาล้อมรอบ โดยที่ 70 % เป็นที่ราบทั่วไป 12 % เป็นที่ดอนและเนินเขา 5 % เป็นภูเขา และ 13 % เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

    ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือทะเลสาบเชียงแสน ซึ่งได้นับการประกาศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  เมื่อวันที่ 4  เมษายน  2528  และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุมน้ำ ที่มีความสำคัญระหว่างประเทศของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ อันดับที่  1101  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2544  ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 2,711  ไร่  นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนแล้วทะเลสาบเชียงแสนยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำและนกทุ่งจำนวนมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีนกอพยพจากต่างถิ่นจำนวนมหาศาล รวมทั้งนกพันธุ์หายากมากมายมารวมตัวกัน  ตลอดจนมีพันธุ์ไม้และปลาน้ำจืดอาศัยอยู่จำนวนมาก

ทรัพยากรดิน

พื้นที่การใช้ประโยชน์

-   ทำนา                              9,523  ไร่      

-   ทำสวน                             984    ไร่       

-   ทำไร่                               4,059  ไร่      

-   บ้านพักอาศัย                      2,624  ไร่      

-   ป่าไม้                               1,004  ไร่

ประเภทที่ดิน

โฉนดที่ดิน  จำนวน  18,698   ไร่  งาน  58.6  ตารางวา

   - นส.3ก                จำนวน        773    ไร่   -  งาน  89     ตารางวา

   - นส.3                  จำนวน        201    ไร่   -  งาน  50     ตารางวา

แยกเป็น  โฉนดที่ดิน   3,991  แปลง

     นส.3ก              88  แปลง

     นส.3                17  แปลง   


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น