เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

    " รักษาวัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมดี สถานที่ท่องเที่ยวพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร โครงสร้างพื้นฐานดี มีอาชีพรายได้ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนความมั่นคงปลอดภัย "

ยุทธศาสตร์

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการพัฒนา

    ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

คำขวัญเทศบาล

    " ปลานิลปลาไน ไข่ไก่พันธ์ดี มีนกเป็ดน้ำ เลิศล้ำทะเลสาบ "

ตราสัญลักษณ์

 

 

 

 

 

 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น