เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

คำแถลงนโยบายด้านยุทธศาสตร์

    1. การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของผู้นำในชุมชนและภาคภาคี เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนา

    2. การบริหารงานโดยใช้หลักปรัชญาพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้นำ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการช่วยเหลือ การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

    3. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ

    4. การบริหารจัดการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มาช่วยใน การพัฒนาหรือจัดการแก้ไขปัญหา

    5. การพัฒนาระบบและช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้บริการการแจ้งข้อร้องทุกข์ร้องเรียนได้โดยง่าย

    6. ส่งเสริมให้มีการนำต้นทุนทางสังคม ทางกายภาพของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน

    7. การส่งเสริมการบริหารงานด้านการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

    8. การปรับปรุงระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 

ด้านนโยบายนำไปสู่การพัฒนา

1.ด้านการศึกษาและการกีฬา  ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาในสถานศึกษาของเทศบาลและเขตพื้นที่เทศบาล และการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในชุมชน ประกอบด้วย

    1.1  จัดให้มีการศึกษาในระดับอนุบาลแก่นักเรียนของเทศบาล

    1.2  จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เช่น อาหารเสริม (นม) คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาให้ครบทุกจุด

    1.3  เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ พัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ  

    1.4  จัดให้มีทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสตั้งแต่ระดับอนุบาล-ปริญญาตรี

    1.5  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    1.6  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการกีฬาทุกประเภททั้งภายในชุมชนและกิจกรรมร่วมภายนอก

2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนทุกกลุ่มและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษา ดูงาน ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มพูนรายได้ของประชาชน  ประกอบด้วย

    2.1  จัดให้มีตลาดกลางชุมชนเพื่อการเกษตร ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตผลด้านการเกษตร

    2.2  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯเพื่อสร้างรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงาน

    2.3  ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร สถานที่สำคัญ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

    2.4  ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

    2.5  ส่งเสริมการลงทุนการผลิตภาคการเกษตรเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

    2.6  ส่งเสริมพัฒนาโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรเช่นระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ำ แหล่งทุน

    2.7  ขับเคลื่อนให้คนในชุมชนและทุกภาคส่วนน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน

    2.8.  ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สำคัญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเช่น ทะเลสาบเชียงแสน เมืองประวัติศาสตร์ หมู่บ้านต้นแบบ โครงการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ต้นทุนทางกายภาพตามที่ต่างๆที่สามารถพัฒนาได้

 3.ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี  ส่งเสริมด้านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับคนในท้องถิ่นตลอดไป ประกอบด้วย

    3.1  ส่งเสริมให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่ตำบล

    3.2  ส่งเสริมด้านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

    3.3  ส่งเสริมด้านกิจกรรมวันสำคัญของบรรพบุรุษ

    3.4  ส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดองค์ความรู้

    3.5  ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี

    3.6  ส่งเสริมงานกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นเช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง งานบุญบั้งไฟประเพณีตามความเชื่อของคนในชุมชน

    3.7  ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานกิจกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน

 4.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  สนับสนุนให้เกิดกระบวนการการดูแลคนในชุมชนทุกระดับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต ให้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย

    4.1  สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโยนก

    4.2  สนับสนุนการช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเชื้อและเรื้อรังให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

    4.3  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี อสม. อปพร. สปสช. คณะกรรมการหมู่บ้าน

    4.4  ส่งเสริมการอบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่นและท้องที่

    4.5  ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมของคนในชุมชนให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง น่าอยู่ มีคุณธรรม เสียสละและเมตตาปราณีเอื้ออารีต่อกัน

 5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  พัฒนาปรับปรุงแหล่งต้นทุนทางกายภาพในชุมชนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีศักยภาพและมีความยั่งยืน ประกอบด้วย

    5.1  ส่งเสริมการสร้างระบบส่งน้ำเหมืองคอนกรีตเข้าพื้นที่การเกษตร

    5.2  ส่งเสริมการสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดและแบบเปิดให้คลอบคลุมพื้นที่ตำบลโยนก

    5.3  ส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกระบบเช่น กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

    5.4  ส่งเสริมการสร้างตลิ่งคอนกรีตแม่น้ำคำเพื่อป้องกันน้ำเสาะและน้ำท่วม

    5.5  ส่งเสริมโครงการขุดลอกคลองแม่น้ำลัวเพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินและรักษาแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์

    5.6  ส่งเสริมโครงการสร้างเขื่อนและฝ่ายชะลอน้ำเพื่อใช้น้ำในการเกษตร

    5.7  ส่งเสริมโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำตื้นและน้ำลึกเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

    5.8  ส่งเสริมโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

    5.9  ส่งเสริมโครงการขุดบ่อเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

    5.10 ส่งเสริมโครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะตามถนนสายหลักและภายในซอย

    5.11 ส่งเสริมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเพื่อความสะดวกในการสัญจร

    5.12 ส่งเสริมการซ่อมแซมด้านสาธารณูปโภคทุกพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

    5.13 ส่งเสริมโครงการขุดลอกหนองสาธารณะและลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เขตตำบล

    5.14 ส่งเสริมโครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่เขตตำบล

    5.15 ส่งเสริมโครงการปรับปรุงทำถนนบดอัด ถนนหินคลุกในพื้นที่เขตตำบล

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างและรักษาความสมดุลย์ของสภาพแวดล้อมในชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับ     การพัฒนาเพิ่มศักยภาพของต้นทุนทางกายภาพและต้นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนและเป็นการสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนให้เกิดความรักและแหนหวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง ประกอบด้วย

    6.1  ส่งเสริมกิจกรรมป่าชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาและใช้ประโยชน์จากผืนป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

    6.2  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

    6.3  ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันไฟป่า การป้องกันภัยธรรมชาติ การรณรงค์หมอกควันพิษกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    6.4  ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจรเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

    6.5  ฟื้นฟูรักษาป่าและแหล่งน้ำ พันธ์พืชท้องถิ่น สัตว์ท้องถิ่น ให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

7.ด้านการบริการสาธารณะ

    7.1  ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มตามจุดสำคัญในพื้นที่ตำบลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    7.2  ส่งเสริมให้มีการติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้านแบบไร้สาย

    7.3  ส่งเสริมให้มีรถยกกระเช้าเพื่อใช้งานด้านความปลอดภัยใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้เร็วขึ้น

    7.4  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณะภัย  วัสดุอุปกรณ์ใช้กิจกรรมของอปพร.

8.นโยบายบ้านเมืองอยู่ดีมีสุขมีความปลอดภัย

    คือ บ้านเมืองที่มีความน่าอยู่อาศัย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัยจากอาชญากรรม สิ่งเสพติด ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์  จะร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “จะพัฒนาเทศบาลตำบลโยนกให้มีความน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์พระราชทาน ด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมด้วยการบริหารจัดการบ้านที่ดีมีธรรมาภิบาล”  จะพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรตลอดจนผู้นำชุมชน กลุ่มและพลังมวลชน ชมรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ดี ยิ่ง ๆ ขึ้น  และจะบริหารองค์กรเทศบาล ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่ต่างก็มี ความประสงค์ให้บ้านเมืองมีความอยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจดี ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป

 
คำแถลงนโยบาย
 

คำแถลงนโยบาย

ของนายกเทศมนตรีตำบลโยนก

นายรังสรรค์  ไชยพุฒ

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

…………………………………………..

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโยนก

                   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโยนก เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม๒๕๖๔ กระผมนายรังสรรค์  ไชยพุฒ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโยนกเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแต่ วันที่๒7 เมษายน ๒๕๖๔ นั้น  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโยนก เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562

                   กระผม ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลโยนก ได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย    การบริหารเทศบาลตำบลโยนก โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลโยนก ให้เป็นเทศบาลที่น่าอยู่ ผู้คนมีความสุข มีความเจริญในทุกๆด้านโดยใช้หลักการนโยบายเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและการบริการที่ดี นำไปสู่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองของตำบลโยนก

                    ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโยนกเป็นไปตามเจตนารมณ์สามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมาย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์นโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลโยนกทั้งหมดไว้ดังนี้


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น