เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

วิสัยทัศน์

รักษาวัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมดี สถานที่ท่องเที่ยวพัฒนา

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร

โครงสร้างพื้นฐานดี มีอาชีพรายได้ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนความมั่นคงปลอดภัย

เว็บบอร์ด