• ประวัติ
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านสังคม
  • ทรัพยากรธรรมชาติ
  • ความปลอดภัยในชีวิต
  • วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์
  • โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
  • ภารกิจหลัก
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/ฝ่าย
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/กอง
  • การจัดระเบียบองค์กร
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
  • Social Network
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • NACC ITA
  • ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
  • ผลิตภัณฑ์ตำบล


   การเงิน-การคลัง
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3
   » สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   » สรุปผลการบริหารการจ่ายเงิน ประจำไครมาสที่ 1-4 ประจำปี 2561
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
   » แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1   แผนพัฒนาสี่ปี
   » แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

   แผนอัตรากำลัง
   » แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563   รายงานผลปฏิบัติงาน
   » รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   » รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานปปช.ปี 2562 รอบ 6 เดือน
   » รายงานการคงบคุมภายในตามหลักเกณฑ์์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
   » รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   » แบบสำรวจเพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
   » รายงานผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคลของหน่วยงานประจำปี 2562
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   » การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
   » ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลโยนก ประจำปี 2562
   » การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   » การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลโยนก

   เอกสารดาวน์โหลด
   » เจตจำนงสุจริต
   » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
   » การกระจายอำนาจขององค์กร
   » พรบ.เทศบาลตำบลโยนก
   » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (ฉบับแรก)
   » ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
   » นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
   » ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   » ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
   » พระราชบัญณัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

   การมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   » จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลโยนก วันที่ 13 มิถุนายน 2562
   » ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าเวียงหนองหล่มร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   » ประชุมหารือการใช้ที่ดินสาธารณะบ้านดอยจันหมู่ที่ 1 ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน
   » ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
   » บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตำบลโยนก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางและแนวทางเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เมื่อ 01/07/2019 เวลา 14:49:07 น.

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 13:18:02 น.

มาตรการการใช้ดุจพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:53:12 น.

มาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:52:54 น.

มาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:52:23 น.

มาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:52:05 น.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:51:42 น.

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:51:19 น.

ประกาศการใช้แผนปฏฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564)

เมื่อ 18/06/2019 เวลา 11:28:04 น.

โครงการซ่อมแซมขยายและะปรับปรุงประปา หมู่ 3

เมื่อ 06/06/2019 เวลา 16:00:45 น.

โครงการซ่อมแซมขยายและะปรับปรุงประปา หมู่ 1

เมื่อ 06/06/2019 เวลา 16:00:26 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562

เมื่อ 13/05/2019 เวลา 09:57:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 18/04/2019 เวลา 10:29:01 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562

เมื่อ 22/02/2019 เวลา 09:17:09 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561

เมื่อ 22/02/2019 เวลา 09:15:54 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561

เมื่อ 22/02/2019 เวลา 09:15:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3

เมื่อ 18/02/2019 เวลา 16:44:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

เมื่อ 14/02/2019 เวลา 11:03:09 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

เมื่อ 22/11/2018 เวลา 10:10:07 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

เมื่อ 10/10/2018 เวลา 09:29:03 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เมื่อ 13/09/2018 เวลา 13:42:39 น.

การแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยากร โครงการพลังคนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 8 กันยายน 2561

เมื่อ 08/09/2018 เวลา 16:07:54 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เมื่อ 06/09/2018 เวลา 14:43:32 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

เมื่อ 06/09/2018 เวลา 14:42:57 น.

การแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยากร โครงการการจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านกู่เต้า 4 กันยายน 2561

เมื่อ 04/09/2018 เวลา 16:02:57 น.

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ พัฒนาการมีส่วนร่วม ชุมชนในการคัดแยกขยะ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

เมื่อ 20/08/2018 เวลา 10:04:29 น.

โครงการจิดอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "กิจกรรมอาสารณรงค์ปลูก-ขยายพันธ์ต้นรวงผึ้ง ทต.โยนก

เมื่อ 23/07/2018 เวลา 15:59:59 น.

การบริการจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล

เมื่อ 16/07/2018 เวลา 11:20:13 น.

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดีการแห่งรัฐ"เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต" ณ เทศบาลตำบลโยนก

เมื่อ 16/07/2018 เวลา 10:06:27 น.

การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

เมื่อ 09/07/2018 เวลา 13:28:45 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เมื่อ 11/06/2018 เวลา 11:34:59 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

เมื่อ 10/05/2018 เวลา 14:24:11 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เมื่อ 25/04/2018 เวลา 09:58:36 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

เมื่อ 17/04/2018 เวลา 13:48:40 น.

เสวียนรักษ์โลกเก็บขยะมูลฝอย

เมื่อ 16/04/2018 เวลา 11:15:45 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อ 22/03/2018 เวลา 09:29:28 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

เมื่อ 07/02/2018 เวลา 11:45:44 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 15:48:38 น.

รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญ จำนวน 1 อัตรา

เมื่อ 27/12/2017 เวลา 11:21:40 น.

การจัดการคัดแยกขยะ

เมื่อ 16/12/2017 เวลา 12:08:14 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เมื่อ 06/12/2017 เวลา 10:29:30 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 11/11/2017 เวลา 11:41:19 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

เมื่อ 19/10/2017 เวลา 14:15:58 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

เมื่อ 17/10/2017 เวลา 14:06:21 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

เมื่อ 17/10/2017 เวลา 13:49:34 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

เมื่อ 08/10/2017 เวลา 15:32:48 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

เมื่อ 06/10/2017 เวลา 10:58:57 น.

นโยบายคุณธรรม

เมื่อ 12/09/2017 เวลา 10:18:46 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 08/09/2017 เวลา 11:11:28 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อ 08/08/2017 เวลา 14:36:20 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

เมื่อ 06/07/2017 เวลา 16:11:33 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 09/06/2017 เวลา 15:47:41 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

เมื่อ 16/05/2017 เวลา 11:49:54 น.

ริบหลักประกันเครื่องสูบน้ำ

เมื่อ 25/04/2017 เวลา 11:42:36 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 21/04/2017 เวลา 13:46:59 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 15:13:16 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 15:12:27 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 15:12:13 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 15:11:42 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 15:11:09 น.

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อ 12/01/2017 เวลา 10:05:39 น.

ประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกฯสายกู่เต้า-โค้งงาม

เมื่อ 16/11/2016 เวลา 16:02:05 น.

แบบ ป.ป.ช.1(โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกู่เต้า-บ้านโค้งงาม)

เมื่อ 12/10/2016 เวลา 12:01:42 น.

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกู่เต้า-บ้านโค้งงาม

เมื่อ 12/10/2016 เวลา 12:00:29 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 17:05:45 น.

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 17:05:31 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านสันธาตุ (ชุมชนฝั่งแดง)

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 17:05:11 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง(ชุมชนฝั่งแดง)บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 17:04:50 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ

เมื่อ 25/02/2016 เวลา 16:20:43 น.

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ

เมื่อ 25/02/2016 เวลา 16:20:22 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 14:56:37 น.

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 14:47:23 น.

กำหนดยื่นแบบชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

เมื่อ 16/02/2016 เวลา 11:07:05 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 08/02/2016 เวลา 15:21:22 น.

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 08/02/2016 เวลา 15:16:10 น.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลางบ้านสันธาตุ(ชุมชนฝั่งแดง) รอบที่ 2

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 15:30:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านสันธาตุ (ชุมชนฝั่งแดง) รอบที่ 2

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 15:24:56 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านสันธาตุ (ชุมชนฝั่งแดง)

เมื่อ 12/01/2016 เวลา 12:10:43 น.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลางบ้านสันธาตุ(ชุมชนฝั่งแดง)

เมื่อ 12/01/2016 เวลา 12:09:21 น.

ประกาศสอบราคา โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ(อาหารกลางวัน ศพด.)

เมื่อ 08/10/2015 เวลา 15:43:08 น.

ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ(อาหารกลางวัน ศพด.)

เมื่อ 08/10/2015 เวลา 15:42:42 น.

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซ.4,5,7,8,12และซ.หนองน้ำสาธารณะ ม.5

เมื่อ 29/06/2015 เวลา 11:08:52 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซ.4,5,7,8,12 และซ.หนองน้ำสาธารณะ ม.5

เมื่อ 29/06/2015 เวลา 11:07:11 น.

เอกสารประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

เมื่อ 11/05/2015 เวลา 14:38:05 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเข้าพื้นที่การเกษตรคลองสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า

เมื่อ 10/03/2015 เวลา 11:56:30 น.

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อ 24/10/2014 เวลา 13:43:06 น.

เทศบาลตำบลโยนก
เลขที่ 206 หมู่ 2 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053-650815, 053-650509

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 159950 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 14 คน

CopyRight 2019 เทศบาลตำบลโยนก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์