• ข้อมูลทั่วไป
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านสังคม
  • ทรัพยากรธรรมชาติ
  • ความปลอดภัยในชีวิต
  • วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์
  • โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ระบบ EGP
  • NACC ITA
  • Social Network
  • ข้อมูลการติดต่อ
  • E-SERVICE
  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
  • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  • ข้อมูลเชิงสถิติ
  • ข้อมูลร้องเรียนการทุจริต
  • แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
  • ผลิตภัณฑ์ตำบล


   การเงิน-การคลัง
   » ประกาศรายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563
   » รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ2563
   » แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
   » รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
   » ประกาศรายงานผลการดำเนินงานปรจำไตรมาสที่ 1 ปรจำปีงบประมาณ 2564
   » ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
   » งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
   » งบรับจ่ายประจำเดือนกันยายน 2563
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
   » งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
   » งบรับจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2563
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
   » งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 (แก้ไข)
   » ประกาศงบรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
   » รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3
   » สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   » สรุปผลการบริหารการจ่ายเงิน ประจำไครมาสที่ 1-4 ประจำปี 2561
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
   » แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1

   งานจัดเก็บรายได้
   » ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90%
   » ภาษีป้ายอัตราใหม่ 2564
   » พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
   » ป้ายประกาศชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า
   » แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   » ประกาศชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   » ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และะภาษีป้าย

   แผนดำเนินงาน
   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561
   » แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2563
   » แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
   » แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลโยนก พ.ศ.2561
   » แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
   » แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561


   งบประมาณรายจ่าย
   » เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)
   » เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)
   » เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1)
   » เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2)
   » ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
   » งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561


   การให้การบริการ
   » รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 63
   » คู่มือแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   » คู่มื่อแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรื่องเรียนการทุจริต
   » คู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
   » คู่มือการให้บริการ
   » คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

   รายงานผลปฏิบัติงาน
   » รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   » รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานปปช.ปี 2562 รอบ 6 เดือน
   » รายงานการคงบคุมภายในตามหลักเกณฑ์์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
   » รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   » สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
   » สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564
   » สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
   » สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
   » สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
   » รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
   » รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563)
   » รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 )
   » รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 )
   » รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562 )
   » รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม61-มีนาคม62   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   » รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   » รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
   » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
   » รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
   » รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
   » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (ฉบับแรก)
   » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564
   » แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลโยนก
   » แนวทางปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64
   » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   » รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   » รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ.2564
   » รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค5)
   » การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
   » รายงานผลมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2563
   » มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
   » ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2563
   » มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทศบาลตำบลโยนก
   » มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
   » มาตราการร้องเรียนการทุจริต
   » มาตาการป้องกันการรับสินบน
   » มาตรการผลประโยชน์ซับซ้อน
   » มาตรการการใช้ดุลพินิจ
   » มาตรการเผยแพร่ข้อมูล

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   » กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   » มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ
   » กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   » มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์เงื่อนไขการสอบแข่งขัน
   » มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3)
   » กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
   » มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   » กำหนดมาตราฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
   » ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   » มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน
   » มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
   » มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
   » มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

   งานการเจ้าหน้าที่
   » การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   » ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลโยนก ประจำปี 2564
   » โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบพนักงานเทศบาล ปี 63
   » นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
   » การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
   » แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี
   » ประกาศรับโอน
   » เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมของผู้บริหาร
   » เจตนารมณ์การป้องกันและต่าต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 64
   » รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 63
   » นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64
   » แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (1)
   » แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (2)
   » แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566
   » แบบสำรวจเพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
   » รายงานผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคลของหน่วยงานประจำปี 2562
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   » การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
   » ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลโยนก ประจำปี 2562

   การมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   » ประชุมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564
   » การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
   » ประชุมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564
   » ประชุมกิจกรรมวิ่งฮอมบุญ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
   » จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลโยนก วันที่ 13 มิถุนายน 2562
   » ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าเวียงหนองหล่มร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   » ประชุมหารือการใช้ที่ดินสาธารณะบ้านดอยจันหมู่ที่ 1 ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน
   » ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโยนก
   » สมัยสามัญ ที่ 4 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2562
   » สมัยวิสามัญ ที่ 4 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2562
   » สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2562
   » สมัยสามัญ ที่ 3 ครั่งที่ 2 ประจำปี 2562
   » สมัยสามัญ ที่ 3 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2562
   » สมัยสามัญ ที่ 2 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2562
   » สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั่งที่ 2 ประจำปี 2562
   » สมัยสามัญ ที่ 2 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2562
   » สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2562
   » สมัยสามัญ ที่ 1 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2562


   ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาเทศบาลตำบลโยนก
   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561
   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 พ.ศ.2547
   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
   » พระราชบัญญัติ การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
   » พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
   » พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
   » พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

   งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
   » ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย-ในตำบลโยนก

   เอกสารดาวน์โหลด
   » แหล่งการเรียนรู้ชุมชน ตำบลโยนก
   » เจตจำนงสุจริต
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
   » การกระจายอำนาจขององค์กร
   » พรบ.เทศบาลตำบลโยนก
   » ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
   » นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
   » ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน
   » ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
   » พระราชบัญณัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เมื่อ 07/04/2021 เวลา 09:29:29 น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์สายหมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลโยนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 24/03/2021 เวลา 15:19:16 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ สายหมู่ ๒ เชื่อม หมู่ท ี่ ๘ ตำบลโยนก

เมื่อ 24/03/2021 เวลา 15:18:50 น.

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ สายหมู่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8

เมื่อ 24/03/2021 เวลา 15:18:24 น.

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เมื่อ 23/11/2020 เวลา 11:34:15 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลโยนก เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตรค่าเสื่อมราคาทรัพย์ถาวร

เมื่อ 08/10/2020 เวลา 10:33:37 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลโยนก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 02/10/2020 เวลา 16:15:55 น.

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ 01/09/2020 เวลา 15:24:52 น.

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดือน สิงหาคม 2563 เป็นภายใน 28 กันยายน 2563

เมื่อ 01/09/2020 เวลา 15:24:04 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563

เมื่อ 05/08/2020 เวลา 14:13:49 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

เมื่อ 05/08/2020 เวลา 09:10:15 น.

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 13/07/2020 เวลา 16:22:31 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

เมื่อ 22/06/2020 เวลา 14:46:39 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563

เมื่อ 22/06/2020 เวลา 14:46:17 น.

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

เมื่อ 02/06/2020 เวลา 11:56:12 น.

ระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เมื่อ 01/06/2020 เวลา 14:03:46 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

เมื่อ 16/04/2020 เวลา 11:17:54 น.

คำสั่งจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

เมื่อ 15/04/2020 เวลา 15:24:56 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ 19/03/2020 เวลา 11:31:18 น.

ประกาศชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ 26/02/2020 เวลา 15:35:05 น.

แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ 26/02/2020 เวลา 15:34:32 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

เมื่อ 20/02/2020 เวลา 14:52:30 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

เมื่อ 20/02/2020 เวลา 14:52:17 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เมื่อ 20/02/2020 เวลา 14:51:46 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เมื่อ 20/02/2020 เวลา 14:51:12 น.

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการขุดลอกแม่น้ำกก เปิดทางน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (เหมืองสถานีสูบน้ำบ้านสันธาตุ) หมู่ที่ 4

เมื่อ 03/02/2020 เวลา 14:43:19 น.

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการขุดลอกหนองตีนผา หมู่ที่ 4

เมื่อ 03/02/2020 เวลา 14:38:33 น.

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ เทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 07/10/2019 เวลา 13:48:35 น.

ช่องทางและแนวทางเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เมื่อ 01/07/2019 เวลา 14:49:07 น.

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 13:18:02 น.

มาตรการการใช้ดุจพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:53:12 น.

มาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:52:54 น.

มาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:52:23 น.

มาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:52:05 น.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:51:42 น.

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อ 24/06/2019 เวลา 11:51:19 น.

ประกาศการใช้แผนปฏฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564)

เมื่อ 18/06/2019 เวลา 11:28:04 น.

โครงการซ่อมแซมขยายและะปรับปรุงประปา หมู่ 3

เมื่อ 06/06/2019 เวลา 16:00:45 น.

โครงการซ่อมแซมขยายและะปรับปรุงประปา หมู่ 1

เมื่อ 06/06/2019 เวลา 16:00:26 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562

เมื่อ 13/05/2019 เวลา 09:57:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 18/04/2019 เวลา 10:29:01 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562

เมื่อ 22/02/2019 เวลา 09:17:09 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561

เมื่อ 22/02/2019 เวลา 09:15:54 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561

เมื่อ 22/02/2019 เวลา 09:15:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3

เมื่อ 18/02/2019 เวลา 16:44:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

เมื่อ 14/02/2019 เวลา 11:03:09 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

เมื่อ 22/11/2018 เวลา 10:10:07 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

เมื่อ 10/10/2018 เวลา 09:29:03 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เมื่อ 13/09/2018 เวลา 13:42:39 น.

การแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยากร โครงการพลังคนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 8 กันยายน 2561

เมื่อ 08/09/2018 เวลา 16:07:54 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เมื่อ 06/09/2018 เวลา 14:43:32 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

เมื่อ 06/09/2018 เวลา 14:42:57 น.

การแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยากร โครงการการจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านกู่เต้า 4 กันยายน 2561

เมื่อ 04/09/2018 เวลา 16:02:57 น.

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ พัฒนาการมีส่วนร่วม ชุมชนในการคัดแยกขยะ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

เมื่อ 20/08/2018 เวลา 10:04:29 น.

โครงการจิดอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "กิจกรรมอาสารณรงค์ปลูก-ขยายพันธ์ต้นรวงผึ้ง ทต.โยนก

เมื่อ 23/07/2018 เวลา 15:59:59 น.

การบริการจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล

เมื่อ 16/07/2018 เวลา 11:20:13 น.

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดีการแห่งรัฐ"เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต" ณ เทศบาลตำบลโยนก

เมื่อ 16/07/2018 เวลา 10:06:27 น.

การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

เมื่อ 09/07/2018 เวลา 13:28:45 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เมื่อ 11/06/2018 เวลา 11:34:59 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

เมื่อ 10/05/2018 เวลา 14:24:11 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เมื่อ 25/04/2018 เวลา 09:58:36 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

เมื่อ 17/04/2018 เวลา 13:48:40 น.

เสวียนรักษ์โลกเก็บขยะมูลฝอย

เมื่อ 16/04/2018 เวลา 11:15:45 น.

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

เมื่อ 04/04/2018 เวลา 10:27:26 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อ 22/03/2018 เวลา 09:29:28 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

เมื่อ 07/02/2018 เวลา 11:45:44 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 15:48:38 น.

รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญ จำนวน 1 อัตรา

เมื่อ 27/12/2017 เวลา 11:21:40 น.

การจัดการคัดแยกขยะ

เมื่อ 16/12/2017 เวลา 12:08:14 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เมื่อ 06/12/2017 เวลา 10:29:30 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 11/11/2017 เวลา 11:41:19 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

เมื่อ 19/10/2017 เวลา 14:15:58 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

เมื่อ 17/10/2017 เวลา 14:06:21 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

เมื่อ 17/10/2017 เวลา 13:49:34 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

เมื่อ 08/10/2017 เวลา 15:32:48 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

เมื่อ 06/10/2017 เวลา 10:58:57 น.

นโยบายคุณธรรม

เมื่อ 12/09/2017 เวลา 10:18:46 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 08/09/2017 เวลา 11:11:28 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อ 08/08/2017 เวลา 14:36:20 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

เมื่อ 06/07/2017 เวลา 16:11:33 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 09/06/2017 เวลา 15:47:41 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

เมื่อ 16/05/2017 เวลา 11:49:54 น.

ริบหลักประกันเครื่องสูบน้ำ

เมื่อ 25/04/2017 เวลา 11:42:36 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 21/04/2017 เวลา 13:46:59 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 15:13:16 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 15:12:27 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 15:12:13 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 15:11:42 น.

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 15:11:09 น.

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อ 12/01/2017 เวลา 10:05:39 น.

ประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกฯสายกู่เต้า-โค้งงาม

เมื่อ 16/11/2016 เวลา 16:02:05 น.

แบบ ป.ป.ช.1(โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกู่เต้า-บ้านโค้งงาม)

เมื่อ 12/10/2016 เวลา 12:01:42 น.

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกู่เต้า-บ้านโค้งงาม

เมื่อ 12/10/2016 เวลา 12:00:29 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 17:05:45 น.

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 17:05:31 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านสันธาตุ (ชุมชนฝั่งแดง)

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 17:05:11 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง(ชุมชนฝั่งแดง)บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 17:04:50 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ

เมื่อ 25/02/2016 เวลา 16:20:43 น.

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ

เมื่อ 25/02/2016 เวลา 16:20:22 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 14:56:37 น.

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 14:47:23 น.

กำหนดยื่นแบบชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

เมื่อ 16/02/2016 เวลา 11:07:05 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 08/02/2016 เวลา 15:21:22 น.

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 08/02/2016 เวลา 15:16:10 น.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลางบ้านสันธาตุ(ชุมชนฝั่งแดง) รอบที่ 2

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 15:30:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านสันธาตุ (ชุมชนฝั่งแดง) รอบที่ 2

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 15:24:56 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านสันธาตุ (ชุมชนฝั่งแดง)

เมื่อ 12/01/2016 เวลา 12:10:43 น.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลางบ้านสันธาตุ(ชุมชนฝั่งแดง)

เมื่อ 12/01/2016 เวลา 12:09:21 น.

ประกาศสอบราคา โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ(อาหารกลางวัน ศพด.)

เมื่อ 08/10/2015 เวลา 15:43:08 น.

ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ(อาหารกลางวัน ศพด.)

เมื่อ 08/10/2015 เวลา 15:42:42 น.

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซ.4,5,7,8,12และซ.หนองน้ำสาธารณะ ม.5

เมื่อ 29/06/2015 เวลา 11:08:52 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซ.4,5,7,8,12 และซ.หนองน้ำสาธารณะ ม.5

เมื่อ 29/06/2015 เวลา 11:07:11 น.

เอกสารประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

เมื่อ 11/05/2015 เวลา 14:38:05 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเข้าพื้นที่การเกษตรคลองสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า

เมื่อ 10/03/2015 เวลา 11:56:30 น.

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อ 24/10/2014 เวลา 13:43:06 น.

เทศบาลตำบลโยนก
เลขที่ 206 หมู่ 2 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053-650815, 053-650509

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 310901 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 12 คน

CopyRight 2021 เทศบาลตำบลโยนก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์