• ประวัติ
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านสังคม
  • ทรัพยากรธรรมชาติ
  • ความปลอดภัยในชีวิต
  • วิสัยทัศน์
  • โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
  • โครงสร้างเทศบาล
  • อำนาจหน้าที่
  • ภารกิจหลัก
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/ฝ่าย
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/กอง
  • การจัดระเบียบองค์กร
  • แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
  • ผลิตภัณฑ์ตำบล


   การเงิน-การคลัง
   » รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   » รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3
   » รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2561
   » รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส1-2
   » รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561
   » รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
   » รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560
   » รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   » รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
   » ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ(อาหารกลางวัน ศพด.)
   » ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
   » ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเข้าพื้นที่การเกษตรคลองสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
   » ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเข้าพื้นที่การเกษตรคลองสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า


   แผนพัฒนาสามปี
   » รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ปรับปรุงฉบับที่ 2)
   » รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ปรับปรุงฉบับที่ 2)
   » แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 (ปรับปรุงฉบับที่ 2)
   » รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโยนก
   » แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2558-2562)
   » แผนสามปี 58-60

   แผนพัฒนาสี่ปี
   » แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

   แผนอัตรากำลัง
   » แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563   รายงานการประชุมสภาฯ
   » ยังไม่มีข้อมูล
ด้านสังคม

การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

• ศาสนา

ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนสถาบัน/องค์กรทำงศาสนา ดังต่อไปนี้
- วัด 9 แห่ง
- สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- มัสยิด - แห่ง
- โบสถ์ - แห่ง

• ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของตำบลโยนก ได้แก่ สืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน, ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุ, ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีลอยกระทง

การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
- การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง

สาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง
- โรงพยาบาลเอกชน - แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
- จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6 คน
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) 8 แห่ง
- จำนวนอำสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 102 คน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
- สถานพยาบาล 4 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
- อัตราการมีและใช้น้ำสะอาดดื่ม ร้อยละ 100

เทศบาลตำบลโยนก ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-650815, 053-650509 โทรสาร. 053-

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 113134 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 17 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลโยนก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์