• ประวัติ
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านสังคม
  • ทรัพยากรธรรมชาติ
  • ความปลอดภัยในชีวิต
  • วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์
  • โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
  • ภารกิจหลัก
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/ฝ่าย
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/กอง
  • การจัดระเบียบองค์กร
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
  • Social Network
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • NACC ITA
  • ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
  • ผลิตภัณฑ์ตำบล


   การเงิน-การคลัง
   » งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 (แก้ไข)
   » ประกาศงบรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
   » รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3
   » สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   » สรุปผลการบริหารการจ่ายเงิน ประจำไครมาสที่ 1-4 ประจำปี 2561
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
   » แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1   แผนพัฒนาสี่ปี
   » แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

   แผนอัตรากำลัง
   » แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563   รายงานผลปฏิบัติงาน
   » รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   » รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานปปช.ปี 2562 รอบ 6 เดือน
   » รายงานการคงบคุมภายในตามหลักเกณฑ์์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
   » รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   » แบบสำรวจเพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
   » รายงานผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคลของหน่วยงานประจำปี 2562
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   » การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
   » ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลโยนก ประจำปี 2562
   » การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   » การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลโยนก

   เอกสารดาวน์โหลด
   » เจตจำนงสุจริต
   » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
   » การกระจายอำนาจขององค์กร
   » พรบ.เทศบาลตำบลโยนก
   » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (ฉบับแรก)
   » ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
   » นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
   » ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   » ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
   » พระราชบัญณัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

   การมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   » จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลโยนก วันที่ 13 มิถุนายน 2562
   » ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าเวียงหนองหล่มร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   » ประชุมหารือการใช้ที่ดินสาธารณะบ้านดอยจันหมู่ที่ 1 ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน
   » ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
   » บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตำบลโยนก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561


   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณปี พ.ศ.2563
   » เจตจำนงสุจริต ของ ผวจ.ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม

ตำบลโยนกมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 15,299 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 800 ครัวเรือน มีสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ แยกได้ดังนี้

ที่ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก (ไร่) หมายเหตุ
1 ข้าวนาปีและนาปรัง 10,456  
  (พืชไร่)    
1 ข้าวโพด 4,263  
2 ยาสูบ 101  
3 มันสำปะหลัง 682  
4 ถั่วเหลือง 194  
5 แตงร้าน -  
  (พืชสวน)    
1 ลิ้นจี่ 369  
2 ลำไย 531  
3 หม่อน 56  

การปศุสัตว์

ข้อมูลจำนวนสัตว์

สัตว์ที่เลี้ยง จำนวน(ตัว)
โค 206
กระบือ 407
สุกร 485
ไก่ 44,087
เป็ด 1,641
สัตว์อื่น ๆ 865

การประมง

ตำบลโยนกมีพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 251 ราย พื้นที่ 491 ไร่

- ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาดุก และอื่น ๆ


การอุตสาหกรรม

มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุญาต ดำเนินการและประกอบการจำนวน 18 แห่ง ได้แก่

โรงสีข้าว

- หมู่ที่ 1 จำนวน 3 แห่ง 
- หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง 
- หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง 
- หมู่ที่ 4 จำนวน 6 แห่ง 
- หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง 
- หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง 
- หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง

โรงน้ำดื่ม

- หมู่ที่6 จำนวน 1 แห่ง

โรงกลั่นสุราชุมชน

- หมู่ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง
- หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง

โรงงานน้ำหอม

- หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง


การพาณิชย์

- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7 แห่ง
- ท่าทราย จำนวน 2 แห่ง 
- ร้านขายของชำ จำนวน 36 แห่ง
- ร้านขายปุ๋ย จำนวน 1 แห่ง
- ร้านขายเสื้อผ้า จำนวน 1 แห่ง
- ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 แห่ง
- ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์จำนวน 16 แห่ง
- ร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 แห่ง
- ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง
- ร้านอำหาร จำนวน 4 แห่ง
- ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง
- คลินิก จำนวน - แห่ง
- รีสอร์ท จำนวน 2 แห่ง
- ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
- ร้านจำหน่ายปูนผสมเสร็จ จำนวน 1 แห่ง


การท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่

- ทะเลสาบเชียงแสน 
- จุดชมนก 
- หนองแกลบ 
- สวนสัตว์จำลอง
- หนองหล่ม
- หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เทศบาลตำบลโยนก
เลขที่ 206 หมู่ 2 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053-650815, 053-650509

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 206040 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 4 คน

CopyRight 2020 เทศบาลตำบลโยนก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์