• ประวัติ
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านสังคม
  • ทรัพยากรธรรมชาติ
  • ความปลอดภัยในชีวิต
  • วิสัยทัศน์
  • โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
  • โครงสร้างเทศบาล
  • อำนาจหน้าที่
  • ภารกิจหลัก
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/ฝ่าย
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/กอง
  • การจัดระเบียบองค์กร
  • แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
  • ผลิตภัณฑ์ตำบล


   การเงิน-การคลัง
   » รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   » รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3
   » รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2561
   » รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส1-2
   » รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561
   » รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
   » รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560
   » รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   » รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
   » ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ(อาหารกลางวัน ศพด.)
   » ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
   » ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเข้าพื้นที่การเกษตรคลองสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
   » ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเข้าพื้นที่การเกษตรคลองสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า


   แผนพัฒนาสามปี
   » รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ปรับปรุงฉบับที่ 2)
   » รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ปรับปรุงฉบับที่ 2)
   » แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 (ปรับปรุงฉบับที่ 2)
   » รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโยนก
   » แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2558-2562)
   » แผนสามปี 58-60

   แผนพัฒนาสี่ปี
   » แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

   แผนอัตรากำลัง
   » แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563   รายงานการประชุมสภาฯ
   » ยังไม่มีข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม

ตำบลโยนกมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 15,299 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 800 ครัวเรือน มีสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ แยกได้ดังนี้

ที่ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก (ไร่) หมายเหตุ
1 ข้าวนาปีและนาปรัง 10,456  
  (พืชไร่)    
1 ข้าวโพด 4,263  
2 ยาสูบ 101  
3 มันสำปะหลัง 682  
4 ถั่วเหลือง 194  
5 แตงร้าน -  
  (พืชสวน)    
1 ลิ้นจี่ 369  
2 ลำไย 531  
3 หม่อน 56  

การปศุสัตว์

ข้อมูลจำนวนสัตว์

สัตว์ที่เลี้ยง จำนวน(ตัว)
โค 206
กระบือ 407
สุกร 485
ไก่ 44,087
เป็ด 1,641
สัตว์อื่น ๆ 865

การประมง

ตำบลโยนกมีพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 251 ราย พื้นที่ 491 ไร่

- ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาดุก และอื่น ๆ


การอุตสาหกรรม

มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุญาต ดำเนินการและประกอบการจำนวน 18 แห่ง ได้แก่

โรงสีข้าว

- หมู่ที่ 1 จำนวน 3 แห่ง 
- หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง 
- หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง 
- หมู่ที่ 4 จำนวน 6 แห่ง 
- หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง 
- หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง 
- หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง

โรงน้ำดื่ม

- หมู่ที่6 จำนวน 1 แห่ง

โรงกลั่นสุราชุมชน

- หมู่ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง
- หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง

โรงงานน้ำหอม

- หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง


การพาณิชย์

- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7 แห่ง
- ท่าทราย จำนวน 2 แห่ง 
- ร้านขายของชำ จำนวน 36 แห่ง
- ร้านขายปุ๋ย จำนวน 1 แห่ง
- ร้านขายเสื้อผ้า จำนวน 1 แห่ง
- ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 แห่ง
- ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์จำนวน 16 แห่ง
- ร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 แห่ง
- ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง
- ร้านอำหาร จำนวน 4 แห่ง
- ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง
- คลินิก จำนวน - แห่ง
- รีสอร์ท จำนวน 2 แห่ง
- ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
- ร้านจำหน่ายปูนผสมเสร็จ จำนวน 1 แห่ง


การท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่

- ทะเลสาบเชียงแสน 
- จุดชมนก 
- หนองแกลบ 
- สวนสัตว์จำลอง
- หนองหล่ม
- หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เทศบาลตำบลโยนก ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-650815, 053-650509 โทรสาร. 053-

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 113161 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 6 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลโยนก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์