• ประวัติ
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านสังคม
  • ทรัพยากรธรรมชาติ
  • ความปลอดภัยในชีวิต
  • วิสัยทัศน์
  • โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
  • โครงสร้างเทศบาล
  • อำนาจหน้าที่
  • ภารกิจหลัก
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/ฝ่าย
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/กอง
  • การจัดระเบียบองค์กร
  • แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
  • ผลิตภัณฑ์ตำบล


   การเงิน-การคลัง
   » dfy
   » รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3
   » รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2561
   » รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส1-2
   » รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561
   » รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
   » รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560
   » รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   » รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
   » ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ(อาหารกลางวัน ศพด.)
   » ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
   » ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเข้าพื้นที่การเกษตรคลองสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
   » ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเข้าพื้นที่การเกษตรคลองสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า


   แผนพัฒนาสามปี
   » รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ปรับปรุงฉบับที่ 2)
   » รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ปรับปรุงฉบับที่ 2)
   » แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 (ปรับปรุงฉบับที่ 2)
   » รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโยนก
   » แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2558-2562)
   » แผนสามปี 58-60   รายงานการประชุมสภาฯ
   » ยังไม่มีข้อมูล   แผนอัตรากำลัง
   » แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2558-2560


ประวัติ

สภาตำบลโยนกได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหาส่วนตำบลโยนก โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งเทศบาล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 133 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 หน้า 40 ลำดับที่ 355 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 และองค์การบริหารส่วนตำบลโยนกได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลโยนก ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย ช่วงเส้นละติจูด ที่ 20 28 25 – 20 40 50 เหนือ และเส้นลองติจูดที่ 100738 ตะวันออก พิกัด เทศบาลโยนก 47Q E0611694 N 2239732 ห่างจากอำเภอเชียงแสน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ 842 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้              ติดต่อกับ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน และตำบลหนอง ป่าก่ออำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลเวียง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเทศบาลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เนื้อที่

ตำบลโยนก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,532 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา โดยที่ 70% เป็นที่ราบทั่วไป 12% เป็นที่ดอนและเนินเขา 5%เป็นภูเขา และ 13% เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

- ทำนา 4,815 ไร่ 
- ทำสวน 956 ไร่ 
- ทำไร่ 35 ไร่
- บ้านพักอาศัย 2,624 ไร่ 
- ป่าไม้ 1,004 ไร่ 
- แหล่งน้ำ 8,554 ไร่

ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม

ข้อมูลประชากรและหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,623 คน แยกเป็นชาย 2,285 คน หญิง 2,338 คน จำนวนหลังคาเรือน 1,928 หลังคาเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวมประชากร
1 บ้านดอยจัน 489 453 488 941
2 บ้านร่องบง 230 289 319 608
3 บ้านกู่เต้า 279 287 320 589
4 บ้านสันธาตุ 357 571 559 1,130
5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 224 297 268 565
6 บ้านสันต้นเปา 191 204 219 423
7 บ้านโค้งงาม 106 123 118 241
8 บ้านดอยงาม 52 61 65 126

เทศบาลตำบลโยนก ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-650815, 053-650509 โทรสาร. 053-

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 106142 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 13 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลโยนก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์