• ประวัติ
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านสังคม
  • ทรัพยากรธรรมชาติ
  • ความปลอดภัยในชีวิต
  • วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์
  • โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
  • ภารกิจหลัก
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/ฝ่าย
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ/กอง
  • การจัดระเบียบองค์กร
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
  • Social Network
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • NACC ITA
  • ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
  • ผลิตภัณฑ์ตำบล


   การเงิน-การคลัง
   » งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 (แก้ไข)
   » ประกาศงบรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
   » รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3
   » สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   » สรุปผลการบริหารการจ่ายเงิน ประจำไครมาสที่ 1-4 ประจำปี 2561
   » รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
   » แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1   แผนพัฒนาสี่ปี
   » แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

   แผนอัตรากำลัง
   » แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563   รายงานผลปฏิบัติงาน
   » รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   » รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานปปช.ปี 2562 รอบ 6 เดือน
   » รายงานการคงบคุมภายในตามหลักเกณฑ์์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
   » รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   » รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   » แบบสำรวจเพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
   » รายงานผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคลของหน่วยงานประจำปี 2562
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   » การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
   » ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลโยนก ประจำปี 2562
   » การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   » การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลโยนก

   เอกสารดาวน์โหลด
   » เจตจำนงสุจริต
   » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
   » รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
   » การกระจายอำนาจขององค์กร
   » พรบ.เทศบาลตำบลโยนก
   » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (ฉบับแรก)
   » ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
   » นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
   » ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   » ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
   » พระราชบัญณัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

   การมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   » จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลโยนก วันที่ 13 มิถุนายน 2562
   » ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าเวียงหนองหล่มร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   » ประชุมหารือการใช้ที่ดินสาธารณะบ้านดอยจันหมู่ที่ 1 ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน
   » ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
   » บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตำบลโยนก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561


   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณปี พ.ศ.2563
   » เจตจำนงสุจริต ของ ผวจ.NACC ITA

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

o1.โครงสร้าง

o2.ข้อมูลผู้บริหาร

o3.อำนาจหน้าที่

o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

> แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

o5.ข้อมูลการติดต่อ

o6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

o7.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8.Q&A

o9.Social Network

แผนดำเนินงาน

o10.แผนดำเนินงานประจำปี

> แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

o11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

> ข้อมูลทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน

> ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

> ข้อมูลเบี้ยยังชีพ

> ข้อมูลติดต่อชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ

> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลโยนก

o11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17.E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

o40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการการทุจริต

o42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

o43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

o44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

o45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o46.มาตรการป้องกันการรับสินบน

o47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

o48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

เทศบาลตำบลโยนก
เลขที่ 206 หมู่ 2 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053-650815, 053-650509

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 203897 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 8 คน

CopyRight 2020 เทศบาลตำบลโยนก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์